Olsztyn, 11.06.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/06/2021

Zamówienie realizowane w ramach zadania pn. „Termomodernizacja Domu Rekolekcyjnego w Gietrzwałdzie” dofinansowanego w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą „3.4 Budownictwo Energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

I. ZAMAWIAJĄCY

Archidiecezja Warmińska
Ul. Pieniężnego 22
10-006 Olsztyn
NIP: 7391268407

II. KOD CPV
45000000-7 Roboty budowalne
09332000-5 Instalacje słoneczne

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia są prace termomodernizacyjne budynku należącego do Archidiecezji Warmińskiej budynku Domu Rekolekcyjnego w Gietrzwałdzie. Lokalizacja Dz. nr ew. 79/2; Obr. 0003.jedn ewid 281405_2 Gietrzwałd. Adres: Ul. Klasztorna 2.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zakres prac wg Dokumentacji Projektowej:
1. Prace termomodernizacyjne budynku Domu Rekolekcyjnego w Gietrzwałdzie

2. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 49,41 kW

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
1) Projekt budowlany – Termomodernizacja, remont i częściowa przebudowa istniejącego Domu Rekolekcyjnego w Gietrzwałdzie wraz z koniecznymi instalacjami – kategoria XIV
2) Audyt energetyczny Domu Rekolekcyjnego
3) Projekt Techniczny – Przyłącze kablowe niskiego napięcia i instalacja fotowoltaiczna związana z termomodernizacją, remontem i częściową przebudową istniejącego Domu Rekolekcyjnego w Gietrzwałdzie wraz z koniecznymi instalacjami – kategoria XIV, XXVI
4) Zalecenia Konserwatorskie – IZNR.5183.446.2019.mpk z dnia 16.09.2019r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt budowalny, projekt techniczny, audyt energetyczny oraz przedmiary robót.
Dokumentacja do pobrania i wglądu znajduje się w biurze Domu Rekolekcyjnego w Gietrzwałdzie.
W przypadku zmian w jakiejkolwiek dokumentacji Zamawiający zamieści informacje na stronie internetowej.

Spełnienie warunków zamówienia jest równoznaczne ze spełnieniem wytycznych zawartych w audycie energetycznym.

Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów o jakości porównywalnej do tych, określonych w załączonej dokumentacji.

Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści dokumentów składających się na opis przedmiotu zamówienia i w samym opisie zostały wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub normy, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie, produkty, itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie technologii wykonania i ogólnego składu materiałów, produktów. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, ale muszą gwarantować spełnienie zdefiniowanych tam wymagań Zamawiającego.
Przez -równoważne- rozumie się materiały o parametrach technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych (nie niższych) od założonych w dokumentacji / wskazanych przez Zamawiającego w szczególności w odniesieniu do:
• charakteru użytkowego (tożsamości funkcji)
• parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość)
• parametrów bezpieczeństwa użytkowania
Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady – minimum 36 miesięcy – weryfikowane na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym

V. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VI. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Przewidziany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30 czerwca 2023r.
2. Terminy realizacji zamówienia mogą ulec zmianie, w zależności od wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy lub w sytuacjach przewidzianych w projekcie umowy.
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty oznacza akceptację treści zapytania bez zastrzeżeń.
2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. Nie znajdują się w stanie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
5. Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
6. Nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
7. W przypadku którego, wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
8. Wobec którego sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

IX. WYKLUCZENIE Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów Wykonawca nie może być podmiotem powiązanym osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca jest obowiązany dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w niniejszym postępowaniu.
X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich wykonawców, które należy złożyć wraz z ofertą:

a) Oświadczenia Wykonawcy:

• O spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 1)
• Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych (Załącznik nr 2)

b) Formularz ofertowy

Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów, załączników, oświadczeń) mających wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na każdym jego etapie.

XI. ZGŁASZANIE PYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie zapytania ofertowego. Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści zapytania powinny być wnoszone w formie elektronicznej na: adres e-mail: [email protected] Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego nie później niż do godz. 12.00 dnia poprzedzającego termin upływu składania wyjaśnień.
Osoba do kontaktów ze strony Zamawiającego:
Bartłomiej Matczak
Tel. 511836343
e-mail: [email protected]
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć osobiście do dnia 17.06.2021r. do godziny 13.30 na adres:

Archidiecezja Warmińska
Ul. Pieniężnego 22
10-006 Olsztyn
z dopiskiem: Termomodernizacja Domu Rekolecyjnego w Gietrzwałdzie

Liczy się data wpływu dokumentów.

SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę składa się w formie pisemnej, w języku polskim wraz z oświadczeniami Oferenta. Wzór oferty oraz oświadczenia są dołączone do niniejszego zapytania.
3. Oferta powinna być:
– opatrzona pieczątką firmową
– posiadać datę sporządzenia
– zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, NIP, adres e-mail
– zawierać specyfikację zamówienia
– zawierać wymagane załączniki
– podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
4. Oferta powinna zawierać cenę podaną w walucie PLN.
5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

XIII. WYTYCZNE ODNOŚNIE DO CENY PRZEDSTAWIONEJ W OFERCIE

1. Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia jest ryczałt.
2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym również koszty związane z zabezpieczeniem materiałów i środków niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wszelkie formalności administracyjne i inne.
3. Cena musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi zawierać należny podatek VAT. Prawidłowe ustalenie stawki należnego podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
4. Cena przedstawiona przez Wykonawcę w ofercie nie może być niższa niż koszty własne Wykonawcy, wynikające z kalkulacji ceny.

XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUTY ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej, w złotych (PLN).

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
• oferta co do treści spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym;
• z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone w zapytaniu ofertowym;
• złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione;
• oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie;

2. Oferta nie spełniająca wymagań zostanie odrzucona.

UWAGA: W przypadku przedstawienia wadliwego dokumentu/ów, oświadczeń lub ich braku bądź wątpliwości Zmawiającego co do treści oferty, Wykonawca ma prawo do jednokrotnego uzupełnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, pod rygorem odrzucenia oferty.

3. Kryteria oceny ofert

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z
PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium nr 1 – Cena brutto oferty (łączna cena zamówienia brutto) – 80%
Kryterium nr 2 – Okres gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot umowy (w miesiącach) -20%

Sposób przyznawania punktacji
Maksymalna liczba punktów jaką zdobyć może Oferent wynosi 100 punktów, w podziale na poszczególne kryteria (według ich wagi):

Kryterium nr 1 – Cena brutto oferty (łączna cena zamówienia brutto) – 80 pkt.
Kryterium nr 2 – Okres gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot umowy -20 pkt.

Szczegółowe zasady oceny w ramach każdego kryterium:
1) Cena brutto oferty – 80 pkt.
a) Oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez wykonawców,
b) Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów,
c) Ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą

oferowana wartość minimalna
wartość punktowa oferty =—————————————————————————– x 100 x 80%
oferowana wartość
Punkty przyznane zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem reguł matematycznych.
2) Okres gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot umowy (w miesiącach) -20 pkt.
a) Minimalny okres Gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot umowy akceptowany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy, punkty zostaną przyznane za wydłużenie okresu gwarancji i jakości wg poniższej tabeli:

Okres gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot umowy (w miesiącach) Punkty
Gwarancja i rękojmia – 36 miesięcy 0 pkt
Gwarancja i rękojmia – 48 miesięcy 10 pkt
Gwarancja i rękojmia – 60 miesięcy 20 pkt

Informacje dotyczące terminu gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot umowy wykonawca poda
w Formularzu ofertowym.

Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów.

Liczba uzyskanych punktów = Punkty uzyskane z kryterium nr 1 + Punkty uzyskane z kryterium nr 2

Jeżeli w wyniku złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o tym samym bilansie ceny i kryterium poza cenowego, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe. Wykonawca, który złożył ofertę zawierającą omyłki rachunkowe, zostanie poinformowany o ich poprawieniu i jeżeli w terminie trzech dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na ich poprawienie, jego oferta zostanie odrzucona.

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zwiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień we wskazanym przez Zamawiającego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XVI. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Zamawiający zgodnie z art. 701 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) dopuszcza możliwość unieważnienia prowadzonej procedury na każdym etapie i bez podania przyczyn.
2. O unieważnieniu postępowania ofertowego Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
• ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;
• złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert;

3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w zapytaniu ofertowym, chyba że Zamawiający unieważni postępowanie.
4. Termin i miejsce podpisania umowy:
• Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego lecz nie później niż w terminie 7 dni od wskazanego terminu pod rygorem nie zawarcia umowy. Odpowiednio stosuje się pkt poniżej;
• jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

XVII. ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1.1. Termin bądź zakres realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach
a. W przypadku wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
b. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
c. Inne na wniosek każdej ze stron

1.2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:

a. Zmiana obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;

1.3. Inne na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego

2. Warunki zmian:

a. inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego;
b. Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych;
c. Forma zmian – aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

XVIII. DODATKOWE POSTANOWIENIA

1. Postępowanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) i prowadzone jest na zasadach określonych przez Zamawiającego oraz przez wytyczne dotyczące realizacji projektów w ramach NFOŚiGW.

XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Informacja o wynikach postępowania nie stanowi oświadczenia Inwestora o zawarciu umowy. Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania, co oznacza, że Oferentowi nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie, w szczególności roszczenie zawarcia umowy.

Załączniki:
FORMULARZ OFERTY
Załącznik 1 Oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania
Załącznik 2 Oświadczenie o braku powiazań